Intraocular lens power calculation on high myopic eye

doi: https://doi.org/10.55342/szemhungarica.2024.161.1.18

Original scientific paper


Summary

In this review, the fundamental terms of biometry are presented, as well as the factors influence the precision of intraocular lens calculation, and available methods that improve its potential. Anatomical and pathophysiological features of the high myopic eye are characterised, which influence the precision of intraocular lens calculation fundamentally and limit the selection of intraocular lens. The development of biometry is demonstrated in high-myopic eyes, with suggestions for sophisticated determination to the appropriate intraocular lens power and type. The unconcealed purpose of the study is to encourage our surgeons for using cutting-edge intraocular lens calculation formulas during the biometry of high myopic eyes routinely and to proclaim against the old doctrine, of calculating every high myopic eye to –2.0 D for the prevention of hyperopic postoperative outcomes.

ISSUE: Szemészet 2024; 161. évfolyam, 1. szám, 18–27.

Összefoglaló

Összefoglaló közleményünkben ismertetjük a modern biometria alapfogalmait, taglaljuk a műlencsetervezés pontosságát befolyásoló tényezőket, valamint a pontosság javításának általános lehetőségeit. Részletesen jellemezzük a nagyfokú myopiás szem azon anatómiai és kórélettani jellegzetességeit, amelyek alapvetően befolyásolják a műlencse-tervezés pontosságát és behatárolják a műlencseválasztást. Végig követjük a biometria fejlődését nagyfokú myopiában, és javaslatot teszünk az átgondolt műlencsetervezésre, valamint a megfelelő műlencsetípus kiválasztására. A közlemény nem titkolt célja, hogy bátorítsuk a szakma hazai képviselőit a legfejlettebb műlencse-kalkulációs formulák rutinszerű használatára nagyfokú myopiás szemeken, és hadat üzenjünk annak a régi dogmának, miszerint a hypermetropiás posztoperatív refraktív kimenetelt elkerülendő a nagyfokú myopiás szemet minden esetben –2,0 D-ra kell tervezni.

Keywords

biometry, intraocular lens calculation formulas, high myopia

Kulcsszavak

biometria, műlencse-kalkulációs formulák, nagyfokú myopia

A műlencsetervezés az egyre pontosabb mérést lehetővé tevő műszereknek, valamint a szofisztikált műlencse-kalkulációs formuláknak köszönhetően jelentős fejlődésen ment keresztül az utóbbi évtizedben. Ennek köszönhetően ma már reális elvárás, hogy az átlagos predikciós hiba 80-85%-ban ±0,5 D-n belül legyen (1, 2, 3), az átlagos paraméterekkel bíró szemen végzett műlencsetervezéssel szemben pedig még ennél is nagyobb pontosság lenne elvárható. A biometriát és műlencsetervezést végző szemészorvos számára az igazi kihívást napjainkban a speciális esetek – a nagyfokú myopiás, a nagyfokú hy­permetropiás, a keratoconusos, a keratorefraktív műtéten átesett szemek, valamint a vitrectomia előtti vagy utáni műlencsetervezés – jelentik. Jelen írásunkban röviden ismertetjük a műlencsetervezés általános problémáit, részletesen taglaljuk a nagyfokú myopiás szemen végzett biometria kérdéseit, és kitérünk a műlencseválasztás problematikájára is.

Alapfogalmak

A különböző műlencse-kalkulációs formulák megbízhatóságát és pontosságát a posztoperatív manifeszt refrakcióval, az átlagos predikciós hibával, az átlagos abszolút hibával és az abszolút hiba mediánjával szokás jellemezni (4).
Posztoperatív manifeszt refrakció (postoperative manifest refraction) szférikus ekvivalense: a legjobb távoli vízus eléréséhez szükséges szubjektív szemüveges korrekció szférikus ekvivalense.
Átlagos predikciós hiba (mean prediction error = MPE): a kalkulációs formula által jósolt refraktív eltérés és a posztoperatív manifeszt refrakció szférikus ekvivalense különbségének átlaga. Ha egy kis mínusz dioptriára jósolt refraktív eltérés posztoperatíve nagyobb mínusz dioptriájú lesz, akkor előjele negatív, ellenkező esetben pedig pozitív. Az MPE jól használható paraméter egy adott műlencse A-konstansának optimalizálása során.
Átlagos abszolút hiba (mean absolute error = MAE): a kalkulációs formula által jósolt refraktív eltérés és a posztoperatív manifeszt refrakció szférikus ekvivalense különbségének átlaga abszolút értékben. A MPE és a MAE különbözőségét egy egyszerű példával érzékeltetjük. Ha két szem esetén, az egyiken a poszt­operatív eltérés a jósolt értékhez képest –5,0 D, a másikon +5,0 D, akkor a MPE 0,0 D-nak, míg a MAE 5,0 D-nak adódik.
Újabban a MAE helyett egyesek az abszolút hiba mediánjának (median absolute error = MedAE) használatát javasolják (5), mivel az abszolút hiba nem Gauss-görbének megfelelő eloszlású. Mások a viszont a MAE mellett kardoskodnak, mivel ez érzékenyebb paraméter (6). Leghelyesebb, ha a vizsgálat során megadjuk az adott műlencsére vonatkozó MAE és MedAE-értéket is (4).
A különféle biométerek adatlapján előforduló paraméterek a következők:
Tengelyhossz (axial length = AL): a cornea csúcsa és a makula közti távolság milliméterben kifejezve. Az AL-t ultrahangos mérés esetén a corneacsúcstól a membrana limitans internaig, az optikai módszereknél a corneacsúcstól a retinalis pigment­epitheliumig definiálják. A különbséget, a retina vastagságát azzal korrigálják, hogy a műlencsegyártók megadják a műlencse A-konstansát ultrahangos és optikai méréshez is.
Elülső csarnokmélység (anterior chamber depth = ACD): a cornea epitheliuma és a lencse elülső felszíne közti távolság milliméterben kifejezve. Egyes eszközök megkülönböztetik a cornea endotheliumától a lencse elülső felszínéig mért távolságot, amelyet „internal” csarnokmélységnek (pl. Pentacam), vagy „aqueuos depth”-nek (EyeStar) neveznek. Fontos megjegyezni, hogy a műlencse-kalkulációs képletek az ACD-vel számolnak.
Szaruhártya törőereje: a kerato­metriás érték (K) a szaruhártya görbületi sugaraiból keratometriás index segítségével számított érték, dioptriában kifejezve. A K1 a lapos tengelyben mért törőerőt, a K2 pedig a K1-re merőleges, vagyis legmeredekebb tengelyben mért törőerőt jelenti dioptriában, reguláris cornea topográfiás kép mellett. A keratometriás index nem minden biométernél, illetve számítási metódusnál azonos, a leggyakrabban használt értéke 1,3375. Az optikai biométerek megmérik a szaruhártya törőerejét, ultrahangos műlencsetervezés esetén azonban ezt az értéket külön műszerrel, pl. autokeratorefraktometerrel szükséges meghatározni.
Szaruhártya vízszintes átmérője (white-to-white = WTW): a cornea horizontális átmérője milliméterben kifejezve.
Cornea centrális vastagsága (cent­ral corneal thickness = CCT) a cornea epitheliuma és a cornea endotheliuma közti távolság a cornea centrumában mikrométerben kifejezve.
Szemlencse-vastagság (lens thick­ness=LT) a lencse centrumában az elülső és a hátsó tok közti távolság milliméterben kifejezve.
A műlencse valós helyzetének megjóslása a lencsetokba való beágyazódást követően a cornea síkjához képest, azaz az ún. effektív lencsepozíció (effective lens position = ELP) megbecsülése mind a mai napig az egyik legtöbbet vizsgált kérdés a biometriában. Az ELP definíció szerint a cornea elülső felszíne és a műlencse (IOL) elsődleges síkja közti távolság. Az ELP-t preoperatíve nem tudjuk megmérni, az egyes műlencse-kalkulációs formulák a fent felsorolt paramétereket kombinálva igyekeznek kikövetkeztetni értékét. Az ELP kalkulációjakor figyelembe kell venni az implantálandó műlencse optikai tulajdonságait (optika vastagsága, műlencse anyagának refraktív indexe, elülső és hátsó görbület aránya, haptikák dőlésszöge) is. A műlencsegyártók a különféle műlencse-kalkulációs formulákhoz igazodva számszerűleg megadnak az adott műlencsére jellemző értéket/értékeket, amelye­ket műlencsekonstansnak nevezünk. A legáltalánosabban ismert és használt konstans az ún. A-konstans, amelyet pl. az SRK/T-formula hasz­nál és a műlencse paraméterein túl a szaruhártya törőerejét és a tengelyhosszat figyelembe véve határozzák meg értékét egy-egy adott műlencsére (7). Fontos tudni, hogy sok gyártó megadja külön az ultrahang kontakt biometriánál és az optikai biometriánál használatos A-konstansokat is, amely értékek jelentősen eltérnek egymástól, és semmiképpen sem összecserélendők.

A biometria pontosságát befolyásoló tényezők, a pontosság javításának általános lehetőségei

Norrby 2008-ban a következőképpen foglalta össze a műlencsetervezés pontatlanságának legfontosabb okait: 37%-ban az ELP becslésének hibája, 27%-ban a posztoperatív ref­rakció meghatározásának pontatlansága, és 17%-ban a tengelyhosszmérés hibája, 8%-ban a pupilla átmérőjének változatossága, 4%-ban a cornea elülső/hátsó felszín rádiusz hányados változékonysága, 3%-ban a cornea elülső felszín aszfericitásának figyelmen kívül hagyása, 2%-ban a cornea elülső felszínének pontatlan bemérése (8). A publikáció megjelenése óta eltelt 16 évben hasonló témájú összefoglaló közlemény nem készült, mégis joggal feltételezhetjük, hogy az azóta eltelt időben bizonyos hibaforrások előfordulását sikerült csökkenteni.
Az ELP elvileg annál pontosabban jósolható meg, minél több paramétert vesz figyelembe egy műlencse-kalkulációs képlet (9). Egy felmérésben a szaruhártya törőerejét és a tengelyhosszat figyelembe vevő SRK/T-formulánál kisebb abszolút hibát produkált a három paraméterrel dolgozó Haigis-képlet, és még kisebbet, az 5 paramétert figyelembe vevő Olsen-formula (10). Más források szerint viszont az opcionális biometriás paraméterek használata nem feltétlenül javít az eredményeken. A lencsevastagság használata például nem javított a Barrett Universal II, az EVO, a Kane és a Hill-RBF 2.0 formulát használva a pontosság adatokon (11). Szintén ellentmondásos, hogy az egyes formulák (Kane, Hoffer QST) által kötelezően kért biológiai nem pontosítja-e az eredményeket (12, 13). A mesterséges intelligencián alapuló képletek esetén minél több bejövő adat van egy adott műlencséről, elvileg annál pontosabb az ELP kalkulációja, és javul az adott formula teljesítőképessége, amint ez jól nyomon követhető például a Hill-RBF-formula evolúciójában (14). Az ELP alakulásában szerepe lehet bizonyos, az operatőrrel összefüggő faktoroknak is, ami leginkább a capsulorhexis méretében, alakjában és készítési módjában (manuális vagy femtosecond lézer asszisztált) nyilvánulhat meg (15, 16, 17). A gyártó által megadott műlencse-konstanst kétféleképpen optimalizálhatjuk. Végezhetünk sa­­ját méréseinkre alapozott perszonalizációt, vagy támaszkodhatunk internetes forrásokra. A jelenleg használandó internetes adatbázis az Achim Langenbucher által jegyzett IOLCon (iolcon.org), ami 2017 óta mindenki számára elérhető (18).
Norrby felmérésében a biometria tengelyhosszmérésből eredő hibája 17%-ot tesz ki (8). Az immerziós ultrahangos mérés különösen gyakorlatlan vizsgáló esetén és gyermekkori kataraktás szemen pon­tosabb, mint a kontaktultrahangos (19). A parciális koherencia-interferometria (PCI), valamint a swept-source optikai koherencia tomográfia (SS-OCT) elvén működő optikai biométerek megjelenése és széleskörű elterjedése pedig további javulást eredményezett a tengelyhosszmérésben (20). A fentieket figyelembe véve optikai módszerrel javasolt végezni a biometriát. Amennyiben a törőközegek átlátszatlansága ezt nem teszi lehetővé, végezzük immerziós technikával az ultrahangos biometriát a kontaktmérés helyett.
A Norrby által 4%-ot kitevő biometriás hibaként megjelölt cornea elülső/hátsó felszín rádiusz hányados változékonyság kiküszöbölésére ma már több lehetőség is rendelkezésre áll. Ennek a hibának tórikus műlencsék tervezésekor van elsősorban jelentősége. A cornea hátsó felszín rádiuszát mérhetjük, vagy becsülhetjük különféle regressziós algoritmusok használatával. A két eljárást összehasonlító irodalmat elemezve általánosságban elmondható, hogy a mért hátsó felszín rádiusz csak a relatíve ritkán előforduló nagy hátsó felszín asztigmia esetén ad jobb eredményt a kalkuláltnál. A Barrett-kalkulátor és a Kane-kalku­lá­tor használatakor a mért hátsó szaruhártya-görbület bevitelével nem kapunk jobb eredményt egy ilyen szempontból átlagos populáción, mint ha ezt egy matematikai algoritmus számolná (21, 22, 23), azonban a Barrett tórikus kalkulátor jobb eredményeket mutat mért hátsó cornealis törőerővel, amennyiben az nagyobb, mint 0,8 D (24).
A cornea elülső felszínének mérése dioptriában kifejezhetően is pontatlan lehet súlyos száraz szem, epithelialis basal membran dystrophia, Salzmann-féle nodularis dystrophia és előrehaladott pterygium fennállása esetén (25). Ezek az állapotot, legalábbis részlegesen a biometria elvégzése előtt gyógyíthatók vagy javíthatók, amit javasolt megtenni. Ugyancsak fontos, hogy kellő időben távolítsuk el a kontaktlencsét biometria előtt. Lágy kontaktlencse esetén az irodalom 1-2 hetet, rigid kontaktlencse esetén 4 hetet ír (26), de a tapasztalatok és az általános szakmai konszenzus alapján elegendő 3 nappal, illetve rigid lencse esetén 2 héttel a mérés előtt felfüggeszteni a használatukat.
Az áltagostól jelentősen eltérő cor­nealis aszfericitás úgyszintén befolyásolja a műlencsetervezés pon­tos­ságát. A centrumban kiboltosuló (nagy negatív Q-értékű) cornea myopiás, a centrumban lelapult (nagy pozitív Q-értékű) cornea hypermetropiás posztoperatív pontatlanságot eredményezhet (27). A jelenleg használatos műlencse-kalkulációs formulák nem veszik figyelembe a cornealis aszfericitást, ez a szemlélet azonban várhatóan változni fog a nem túl távoli jövőben.
Van még egy alapszabály, amit mindenképpen érdemes betartani annak, aki műlencsetervezéssel foglalkozik. Végezzük el minden esetben mindkét szemen a biometriát, és ha a két szem között egy vagy több paraméterben jelentős eltérést találunk, akkor ismételjük meg a mérést, lehetőség szerint akár több másik műszert is használva. Különösen fontos ez akkor, hogyha nincs megbízható anamnesztikus adat a két szem különbözőségére. Ha a két szem között a K1 és K2 átlaga ≥0,8 D-val, vagy a WTW ≥1,5 mm-rel különbözik, akkor nagyobb a 0,5 D-nál nagyobb reziduális fénytörési hiba kialakulásának esélye (28), de a tengelyhosszok közti 0,2 mm-nél nagyobb különbség is hasonló figyelmet kíván (29).

A nagyfokú myopiás szem jellemzői

Ebben az alfejezetben összefoglaljuk a nagyfokú myopiás szem azon anatómiai, optikai és kórélettani jellemzőit, amelyek relevánsak a szürkehályog-műtétet, és ennek kap­­csán a műlencsetervezést illetően. Az International Myopia Institute definíciója szerint nagyfokú rövidlátás áll fenn, ha relaxált akkomodációs állapotban a refrakciós hiba szférikus ekvivalense ≤ –6,0 D (30). Műtéttechnikai szempontból a 26,0 mm-es vagy ennél nagyobb tengelyhosszú szemeket tekintjük nagyfokú myopiásnak (31). Patológiás myopiáról beszélünk, ha a rövidlátással járó túlzott tengelyhossz-növekedéshez hátsó pólusi staphyloma társul, ami az esetek jelentős részében atrófiás, trakciós vagy neovaszkuláris maculopathiát, összefoglaló néven myopiás maculopathiát (MM) fog előidézni (32, 33, 34).
A World Health Organization felmérése alapján a nagyfokú myopia 2020-ban 399 millió embert érintett a Földön. Ez a szám 2030-ra várhatóan 516 millióra fog emelkedni (35). Európában a nagyfokú myopiások arányát 2021-ben 2,7%-ra becsülték (36). A szürkehályog bizonyos formái sokkal gyakrabban fordulnak elő nagyfokú myopiában az azonos korú átlagpopulációhoz képest. Még a kortikális katarakta OR-ja (OR=odds ratio: előfordulási gyakoriság 95% konfidencia intervallum esetén) 1,07, addig a nukleáris kataraktáé 2,87-szeres, a posterior subcapsularisé pedig 4,55-szeres (37). Ez az adat azért figyelemreméltó, mert pontosan a posterior subcapsularis katarakta, és különösen annak centrális formája okoz gyakran pontatlan tengelyhosszmérést mind az immerziós ultrahanggal végzett, mind a parciális koherencia interferometria elvén működő biométerek esetében (38).
Az MM ún. ATN klasszifikációját Ruiz-Medrano és munkatársai alkották meg 2019-ben. A beosztás jól áttekinthető rendszerbe foglalja a patológiás myopiával összefüggő atrófiás (A), trakciós (T) és neovaszkuláris (N) eltéréseket, valamint egységesíti a nómenklatúrát (1. táblázat) (32).

1. táblázat: A myopiás maculopathia ATN klasszifikációja Ruiz-Medrano és munkatársai szerint: atrófiás (A), trakciós (T) és neovaszkuláris (N) komponensek (32)

Az MM-re jellemző morfológiai elváltozások és az ezekkel együtt járó vízuscsökkenés/látótérkiesés miatt a nagyfokú myopiás szem geometriai tengelye gyakran nem esik egybe az optikai tengellyel, vagy ultrahangos méréskor nem a megfelelő határfelszínről fog visszaverődni az echo. Az MM súlyosabb eseteiben a beteg nehezen fixál biometria során, ami ugyancsak pontatlanná teheti a műlencsetervezést. Közismert tény, hogy az MM-es szem állapota nemritkán gyorsan romlik (39, 40), amit mindenképpen érdemes figyelembe venni prémium műlencse esetleges implantációja előtt. Az MM gyorsabban progrediál idősebb életkor, nagyobb tengelyhossz, kifejezetten ferdén belépő papilla, peripapillaris chorioidea-atrófia, vékonyabb subfovealis chorioidea, és 5,15 mm-nél nagyobb papilla-foveola távolság esetén (39, 40).
Általános tapasztalat, hogy a nagyfokú myopiás betegek jelentős részének egész életén át progrediál a betegsége, ami az MM rosszabbodása mellett folyamatos tengelyhossz-növekedésben is megnyilvánul. Japán szerzők 184 nagyfokú myopiás szem változását 8,2 éven át követve 31%-ban találtak >1,0 mm tengelyhossz-növekedést. Nagyobb tengelyhossz növekedésre hátsó pólusi staphyloma és idősebb életkor hajlamosított (41). Egy másik, 1877 beteg adatait feldolgozó kohort vizsgálat, ugyancsak Japánban, nagyfokú myopiás szemeken évi átlagos 0,05 mm-es tengelyhossz-növekedést talált. Fokozott tengelyhossz-növekedésre ebben a felmérésben a női nem, a 40 évnél idősebb életkor, 0,05-nál kisebb kiindulási vízus, 28,15 mm-nél nagyobb tengelyhossz, és MM fennállása hajlamosított (42).
Prémium műlencse esetleges im­plantációja előtt mérlegelendő a nagyfokú myopia mellé társuló glaukóma is. Egy metaanalízis szerint kezdetben minden 1,0 D myopianövekedés lineáris függvénnyel leírhatóan mintegy 20%-kal növeli a primer nyitott zugú glaukóma kialakulásának esélyét. Mínusz 6,0 D felett viszont a növekedés akcelerált lesz, és nonlineárissá válik (43). A diagnosztikát és a betegek követését megnehezíti, hogy nagyfokú myopia esetén gyakori az alacsony nyomású glaukóma, hogy a myopiás opticus neuropa­thiát sokszor nehéz elkülöníteni a glaukómás opticus neuropathiától, és hogy a retinalis idegrostréteget vagy a ganglionsejt-komplexumot analizáló képalkotó eljárásoknak nincs normatív adatbázisa nagyfokú myopiás szemen (44).
A nagyfokú myopiás szem nemritkán korábbi pars plana vitrectomiát (PPV) követően kerül műtétre, vagy éppen phacoemulsificatio + PPV kombinált műtétet végzünk. PPV után pontosabb az optikai biometria, mint az ultrahangos műlencsetervezés, de az eredmények még így is elmaradnak a nem vitrectomiált szemen végzett biometria eredményétől, mivel a hiányzó üvegtesti támaszték miatt az ELP sokkal kiszámíthatatlanabb (45).
Érdekes kérdés, hogy vajon hogyan viselkednek a nagyfokú myopiás szembe ültetett tórikus műlencsék? Vass és munkatársai tokfeszítő gyűrű implantációját követően mérték in vivo a lencsetok átmérőjét és szignifikáns pozitív korrelációt találtak a tengelyhossz és a lencsetok átmérője között (46). Joggal feltételezhetjük tehát, hogy ha nagyfokú myopiás szembe standard méretű műlencsét implantálunk, akkor legalábbis az esetek egy részében a műlencse nem fogja kellően megfeszíteni a tokot, lassabban fog beágyazódni, kiszámíthatatlanabb lesz az ELP, a tórikus műlencse pedig fokozott hajlamot fog mutatni a rotációra. Az idevonatkozó irodalom azonban erre a problémára nem ad egyértelmű választ. Egyes tanulmányok a nagyfokú myopiás szem nagyobb tengelyhosszát rizikófaktorként írták le a tórikus műlencsék rotációs stabilitását illetően (47, 48, 49), még más vizsgálatok nem találtak ilyen összefüggést (50, 51). A nagyfokú myopiás szembe ültetett tórikus műlencse posztoperatív rotációja tokfeszítő gyűrűvel csökkenthető (52). Ha a klasszikus két pozícionáló szemes tokfeszítő gyűrű helyett speciális négy pozícionáló szemes gyűrűt implantálunk, az eredmény tovább javítható (53).

A műlencsetervezés fejlődése nagyfokú myopiás szemen

Korábban a műlencse-kalkulációs formulákat generációkra osztották. Az 1. generációs klasszikus teoretikus (54), valamint a 2. generációs regressziós, vagy más néven empirikus műlencse-kalkulációs formuláknak (55, 56) ma már csak tudománytörténeti jelentősége van. A vergencia formulák, vagy más néven modern teoretikus formulák a klasszikus teoretikus és az empirikus formulák tapasztalatára építve az ELP minél pontosabb becslésére törekszenek, a geometriai optikán alapulnak és a szem-séma alapján számolnak. A vergencia formulákhoz tartozó szaruhártya-törőerőt és tengelyhosszat figyelembe vevő kétváltozós képleteket (SRK/T, Hoffer Q, Holladay 1) és a háromváltozós Haigist 3. generációs, míg az ötváltozós Barrett Universal II-t, valamint a hétváltozós Holladay 2 képleteket szokás 4. generációs műlencse-kalkulációs formuláknak nevezni (57, 58, 59, 60, 61, 62). Ezek a formulák az utóbbi 30 évben széles körben elterjedtek, és mind a mai napig sokan használják őket, mivel az átlagos paraméterekkel bíró szemeken elfogadható MPE-t és MAE-t produkálnak (2, 3).
A mai modern klasszifikáció vergencia-formulákra, mesterséges intelligencia formulákra és ray-tracing formulákra javasolja csoportosítani a közel 30 elérhető módszert.
A nagyfokú myopiás szemek műlencsetervezése során azonban bebizonyosodott, hogy a modernebb képletek – legkevésbé a Barrett Universal II – tendenciózus hypermetropiás hibát eredményeztek (63–72). Ha ezen formulák valamelyikét használjuk nagyfokú myopiás szemek biometriája során, akkor a jelenleg legelfogadottabb szakmai konszenzus szerint 26,0–28,0 mm-es tengelyhossz esetén az SRK/T vagy a Haigis-képlet használata javasolt (64, 65, 70, 71, 72), 28,0 mm-nél hosszabb tengelyű szemek esetén pedig az SRK/T vagy a Barrett Universal II, a hypermetropiás shift szigorú figyelembevételével, tehát –2,0 D-ra tervezve. Az SRK/T, Hoffer Q, Holladay 1, Haigis és Holladay 2 formulák teljesítményét a 2. táblázatban foglaltuk össze.

2. táblázat: Az SRK/T, Hoffer Q, Holladay 1, Haigis és Holladay 2 formulák teljesítménye nagyfokú myopiás szemen

A Barrett Universal II formula kiemelkedik a modern képletek közül. Egy Wang és munkatársai által publikált 11 közleményt elemző, 4047, 24,5 mm-nél nagyobb tengelyhosszú szem adatait magában foglaló metaanalízis tanúsága szerint a Barrett Universal II formula MAE-ja jobb volt a Haigis, és szignifikánsan jobb volt a Holladay 2, SRK/T, Hoffer Q és Holladay 1 képleletekéinél (73). Az Egyesült Királyságban a Royal College of Ophthalmologists által 2009-ben lefektetett referenciaindexet – miszerint a műlencse-kalkuláció akkor működik jól, ha a MAE az esetek legalább 85%-ában 1,0 D-án, valamint az esetek legalább 55%-ában 0,5 D-án belül van – a fent felsoroltak közül egyedül a Barrett Universal II formula teljesítette (73, 74). A Barrett Universal II képlet megfelelőnek bizonyult extrém, ≥30,0 mm-es tengelyhosszú szemeken is. A MAE 0,55 D volt ebben a betegcsoportban, míg a Haigis és az SRK/T kicsivel, a Holladay 1 és a Hoffer Q pedig jelentősen nagyobb értéket produkált (75).
A modern formulák hypermetropiás MPE-ja több okra vezethető vissza. Egyrészt a cornea horizontális átmérője, a keratometriás adatok, az elülső csarnok mélységének, és a tengelyhossznak a megváltozott egymás közti aránya a hosszú szemek esetén megzavarhatja a képletek feltételezéseit és hibás ELP-becslést eredményez. Kell lenni azonban más oknak is, hiszen a modern formulákkal végzett biometria 0,0 D-ás IOL-beültetés esetén is hypermetropiás tévedést eredményezett, pedig ebben az esetben az ELP nyilvánvalóan nem releváns (76, 77). A tendenciózus hypermetropiás hibát különféleképpen próbálták orvosolni: differenciált A-konstansok születtek, optimalizált tengelyhossz-kalkulációval próbálkoztak, valamint a legmodernebb műlencse-kalkulációs formulák mind-mind a zászlajukra tűzték a nagyfokú myopiás szemeken tapasztalt hypermetropiás shift kiküszöbölését.
A különböző törőerejű műlencsék A-konstansának differenciálása azért jön szóba, mivel a pozitív és negatív dioptriájú műlencsék geometriája jelentősen különbözik, és máshová esik az optikai fősíkjuk. Petermaier és munkatársai oly módon tudták jelentősen csökkenteni >30,0 mm-es tengelyhosszú szemeken a MAE-t, hogy különböző A-konstanssal végezték a kalkulációt az AcrySof MA60MA (Alcon) IOL-nél a +1,0-től +5,0 D-ig, valamint a –1,0-től –5,0 D-ig terjedő tartományban (78).
Wang és Koch több műlencsére kiszámolták, hogy egy adott biométer által kimért tengelyhosszat mennyivel kell módosítani ahhoz, hogy ne legyen a nagyfokú myopiás szem műlencse kalkulációja során hypermetropiás tévedés, és ezzel megalkották az optimalizált tengelyhossz (adjusted axial length) és a tengelyhossz optimalizált SRK/T, Haigis, Hoffer Q és Holladay 1 képlet fogalmát (79, 80).
Ez utóbbiakat SRK/Twk, Holladay 1wk, stb. szokás jelölni. Melles és munkatársai megállapították, hogy nagyfokú myopiás szemeken a MPE hypermetropiásból enyhe myopiásba ment át a tengelyhossz optimalizált formulák használata esetén (81).
A legmodernebb műlencse-kalkulációs formulákat legegyszerűbben nem mesterséges intelligencia (artificial intelligence = AI) alapú, és AI-alapú formulákra oszthatjuk. A teljesség igénye nélkül a nem AI-alapú képletek: Emmetropia Verifying Optical (EVO) formula, Panacea formula, Cooke K6 formula, VRF formula, Næser 2 formula, Castrop formula, Olsen-formula; még az AI-alapúak a következők: Ladas Super Formula (LSF), Hill-RBF formula, Pearl DGS-formula, Kane-módszer, Hoffer QST-kalkulátor, Kar­­mo­na-kalkulátor, Zhu-Lu- formula, Nallasamy-formula. Wan és munkatársai ≥26,0 mm tengelyhosszú szemeken a MedAE-t Hill-RBF 2.0 képlettel jobbnak találta a Barrett Universal II vagy a Haigis formulánál, és a MedAE szignifikánsan jobb volt, mint a Hoffer Q, Holladay 1, és SRK/T formulák esetében (p ≤0,036). A Hill-RBF 2 képletnél volt ezentúl a legmagasabb azon szemek aránya (59,84%), amelyek beleestek a tervezetthez képest ±0,25 D posztoperatív manifeszt refrakció tartományába (82). Bernardes és munkatársai tengelyhossz optimalizált és modern képleteket összehasonlítva nagyfokú myopiás szemen a következő MedAE-t találták a különféle formulák esetében: Hill-RBF 2.0 0,31 D; Kane 0,33 D; Barrett Universal II 0,36 D, Holladay 1wk 0,37D; SRK/Twk 0,37 D; Holladay 2wk 0,43D; HaigisULIB 0,54 D; és LSF 0,61 D. A Hill RBF 2.0 formula mutatta a legkisebb MPE-t is (83). Az SRK/T, Haigis, Barrett Universal II, EVO és Kane-képleteket összevetve hosszú (26,0 mm≤tengelyhossz <28,0 mm), nagyon hosszú (28,0 mm≤ tengelyhossz <30,0 mm), és extrém hosszú (≥30,0 mm) szemeken, a Kane- és az EVO-formula nyújtotta a legegyenletesebb teljesítményt (84). A Kane, Hill-RBF 2.0, Barrett Universal II és EVO-formulákat összevetve a 26,0–28,0 mm-es tengelyhossz esetén a Hill-RBF 2.0 és a Barrett Universal II képletek MPE-ja volt a legkisebb, míg >28,0 mm tengelyhossznál egyértelműen a Hill-RBF 2.0 formula volt a legjobb (85). 29,0 mm tengelyhossz feletti nagyfokú myopiában a Kane, az EVO 2.0, a Barrett Universal II és az Olsen-formulák hasonló eredményt adtak (86). Egy Ma és munkatársai tollából megjelent, több mint 1000 szem és 11 kalkulációs formula felhasználásával végzett metaanalízis szerint 26,0 mm-es tengelyhossz felett a 0,25 D-nál nem nagyobb predikciós hiba legnagyobb százalékban az Olsen-, a Kane- és az EVO-formuláknál volt (87). A napjainkban leggyakrabban használt 10 formula közül nagyfokú myopiában a Kane, az Olsen és a Barrett Universal II volt a három legpontosabb egy 2019-es tanulmány szerint (88). Egy 2022-es metaanalízis szerint az legjobb MPE-t a Kane, az EVO és az LSF produkálta (89). Egy 511 nagyfokú myopiás szem eredményeit elemző tanulmány a Zhu-Lu-formula előnyét mutatta a Barrett Universal II-vel, az EVO 2.0-vel és több ismertebb AI-t alkalmazó formulával (Kane, Pearl-DGS, Hill-RBF 3.0) szemben (90). Egy 2023-as közlemény viszont figyelemre int a modern AI-n alapuló formulák használatával kapcsolatban 32 mm-es tengelyhossz felett, illetve meniscus alakú műlencsék esetén. Ebben a tanulmányban az optikai alapon nyugvó EVO 2.0 és Cooke K6 formulák jobban szerepeltek, mint a Kane, Pearl-DGS, Hill-RBF 3.0 képletek (91). Miao és munkatársai 2024-es közleményében pedig a Cooke K6, EVO, Olsen és Barrett Universal II formulák pontosságát befolyásolták legkevésbé a nagyfokú myopiás szem különböző biometriás paraméterei, és jártak együtt a legkisebb MPE-vel (92). Fontos szempont, hogy a poszt­operatív hypermetropiás eltolódás esélye nem csupán az megnövekedett tengelyhosszal hozható összefüggésbe. Az átlagosnál hosszabb szemeken az átlagostól eltérő keratometriás értékek is befolyásolják a refraktív kimenetel jósolhatóságát. Mo és munkatársai közleményéből kiderült, hogy ha az átlag kerato­metriás érték <43,0 D, vagy >45,0 D, akkor az EVO, a Kane vagy a Hill-RBF 3.0 formulákra érdemes elsősorban támaszkodni (93).
A fentieket összegezve megállapítható, hogy a legmodernebb mesterséges intelligencián alapuló, valamint a legmodernebb optikai alapokon nyugvó műlencsekalkulációs formulák között nincs „abszolút győztes”. Ugyanakkor ezen formulák használatával a modern, korábban 3. és 4. generációsnak nevezett képletek, valamint a tengelyhossz optimalizált képletek teljesítményéhez képest lényegesen pontosabb, jobb eredményt kapunk. Ez alól csupán a Barrett Universal II formula kivétel, ami felveszi a versenyt a legmodernebb képletekkel. A mindennapi gyakorlat számára ajánlható, hogy 26,0 mm-es tengelyhossz felett használjunk legalább egy-egy modern optikai és AI-alapú képletet. Még jobb megoldás, ha a beteg biometriás adatait felvisszük a mindenki számára ingyenesen hozzáférhető ESCRS IOL Calculator-ra, ami a Barrett Universal II, Cooke K6, EVO, Kane, Pearl-DGS, Hill-RBF és Hoffer QST-formulákat tartalmazza, nem tárolja betegünk adatait, és az egyes műlencsék A-konstansát folyamatosan frissíti az iolcon.org-ról.
Az egyre pontosabb optikai biometriás műszereknek és a modern műlencse-kalkulációs formuláknak köszönhetően eljött az ideje annak, hogy elszakadjunk a több évtizedes hagyománytól. A posztoperatív hypermetropiától való félelmünkben nem szükséges minden beteget –2,0 D-ás manifeszt posztoperatív refrakcióra tervezni. Célszerű a beteget felvilágosítani arról, miszerint reális esély van arra, hogy a szürkehályog-műtét után távolra nem lesz szükség szemüvegre, csupán olvasáshoz kell majd használni egy kisebb pluszos szemüveget. Tapasztalatunk szerint a legtöbb beteg ezt a hírt örömmel fogadja, és relatíve kevesen választják azt az opciót, ami a műtét utáni állandó távoli szemüvegviselést és a szemüveg nélküli olvasást jelenti. Egyetértve a Chong és Mehta (31) által leírtakkal, a tengelyhossz növekedésével arányosan javasoljuk a tervezett poszt­operatív refrakció mínusz irányban való növelését. A fenti szerzőpáros 27,0–29,0 mm között –0,5 D-ra, 29,0–30,5 mm között –0,75 D-ra, 30,5 mm felett pedig –1,0 és –1,75 D közé tervezett posztoperatív ref­raktív kimenetelt javasolt (31). A fenti stratégiát alkalmazva saját tapasztalatunk is kedvező volt. A 13, nagyfokú myopiás beteg 26 szemét (tengelyhossz: 25,07–31,75 mm) operálva a posztoperatív refrakciót –0,22 D és –1,07 D közé, átlagosan –0,59 D (±0,46 SD)-ra terveztük. A manifeszt refrakció átlag –0,27 D (±0,57 SD) lett. Egyetlen szemre sem kellett pluszos szemüveget írni, 7 szemen lehetett kis mínuszos szemüveggel javítani a távoli látóélességet. 12 beteg teljes mértékben elégedett volt a refraktív eredménnyel, csupán 1 beteg kérte a második szemének monovision áttervezését (94).

Műlencseválasztás nagyfokú myopiás szemen

A prémium műlencsék közül a tórikus műlencse implantációjának nincs speciális kontraindikációja nagyfokú myopiában. Bebizonyosodott, hogy a nagyfokú myopiás szem teljes asztigmiájának nagysága szignifikáns pozitív korrelációt mutat a tengelyhossz növekedésével. A teljes asztigmiának azonban sem a corneára eső, sem a cornealis asztigmia nélküli maradéka önmagában nem mutatott szignifikáns korrelációt a növekvő tengelyhosszal, az összefüggés csupán trendszerű volt, azaz a teljes asztigmia két komponense nagyjából egyenlő súllyal esik a latba (95). Megállapítható tehát, hogy érdemes ugyan korrigálni nagyfokú myopiában is tórikus műlencse implantációjával a cornealis asztigmiát, azonban az esetek egy jelentős részében számítanunk kell több-kevesebb maradék asztigmiára, ami minden bizonnyal a hátsó pólus gömbfelszíntől eltérő görbületével függ össze, és az MM következménye.
A multifokális műlencsék implantációja nagyfokú myopiában óvatos megközelítést igényel. A fent említett, sokszor csak részlegesen kikorrigálható asztigmia mellett (95) számolnunk kell az MM-mel összefüggő retinabetegségekkel (32, 33, 34, 39, 40), a nagyfokú myopiás szem tengelyhosszának egész életen át tartó növekedésével (41, 42), és az állapothoz gyakran társuló glaukómával is (43). A fent felsorolt valamennyi tényező a multifokális műlencse implantációjának relatív vagy abszolút kontraindikációját jelenti (96, 97, 98). Szegényes az irodalma a nyújtott fókuszú műlencsék implantációjának nagyfokú myopiában, és hosszú távú követés egyáltalán nem áll rendelkezésre (99).
Van azonban két további reális lehetőség nagyfokú myopiás betegeink részleges vagy teljes multifokalitásának szürkehályog-műtéttel történő helyreállítására. Nagyfokú myopiás, és általában myopiás szemeken gondos tervezés után az esetek többségében jól működik a monovision korrekció (100–103). Fontos szabály, hogy először azt a szemet operáljuk, amit távolra tervezünk korrekció nélkül, és ezután következzen a myopiásra tervezett szem műtétje. Konvencionálisan a domináns szemet tervezik távolra, de myopiás betegen jól működhet a követő szem távolra tervezése is, azaz a keresztezett monovision technika (104, 105). Ha van rá lehetőség, végezzük el a posztoperatív monovision refraktív kimenetel modellezését preoperatív kontaktlencse-illesztéssel (106).
Biztonsági megoldást jelent, ha nagy­fokú myopiás szemen előbb elvégezzük a phacoemulsificatiót monofokális műlencse-implantációval, majd ismételt biometriát végzünk és a sulcusba multifokális piggyback műlencsét (AddOn, Medicontur) implantálunk. A multifokális piggyback műlencse nagy előnye, hogy atraumatikusan cserélhető, ha idővel megváltozik a szem fénytörése vagy eltávolítható, ha olyan kísérőbetegség alakul ki, ami mellett nemkívánatos egy multifokális műlencse jelenléte. Ha biztosak vagyunk a biometria pontosságában, akkor végezhetünk ún. duett procedure-t is, amelynek során egy ülésben a tokba monofokális műlencsét, a sulcusba pedig multifokális piggyback műlencsét implantálunk (106).

Következtetések

A nagyfokú myopiás szemen végzett biometria számos kihívással jár. A lehetséges hibaforrások kiküszöbölése, illetve minimalizálása miatt optikai biometria használata javasolt. Ha a törőközegek egyáltalán nem világíthatók át, akkor végezzük a műlencsetervezést immerziós ultrahanggal. Biometria előtt javítsuk fel a szemfelszínt, távolíttassuk el időben a kontaktlencsét, és ha a két szem között egy vagy több paraméterben jelentős eltérést találunk, akkor ismételjük meg a mérést, lehetőség szerint akár több másik műszert is használva. Használjuk rutinszerűen a legmodernebb, optikai alapon nyugvó, vagy mesterséges intelligenciát alkalmazó műlencse-kalkulációs formulákat, akár egyszerre többet is, a különösen nehéz esetekben pedig az ESCRS IOL Calculator használata javasolt. A fent felsorolt modern eszközök alkalmazásával bátran tervezhetjük a nagyfokú myopiás szem posztoperatív refrakcióját a növekvő tengelyhossz függvényében –0,5 D és –1,5 D közé. Tórikus műlencse implantálható nagyfokú myopiás szembe is, a multifokális műlencse beültetését viszont gondosan mérlegeljük, és kétséges esetben a multifokalitás részleges vagy teljes helyreállítását inkább monovision műlencsetervezéssel vagy multifokális piggyback IOL implantációjával oldjuk meg.

Nyilatkozat

A szerzők kijelentik, hogy referáló közleményük megírásával kapcsolatban nem áll fenn velük szemben pénzügyi vagy egyéb lényeges összeütközés, összeférhetetlenségi ok, amely befolyásolhatja a közleményben bemutatott eredményeket, az abból levont következtetéseket vagy azok értelmezését.

Irodalom

1. Nemeth G, Modis L Jr. Accuracy of the Hill-radial basis function method and the Barrett Universal II formula. Eur J Ophthalmol 2021; 31(1): 566–571.
https://doi.org/10.1177/1120672121994720
2. Taroni L, Hoffer KJ, Barboni P, et al. Outcomes of IOL power calculation using measurements by a rotating Scheimpflug camera combined with partial coherence interferometry. J Cataract Refract Surg 2020; 46(12): 1618–1623.
https://doi.org/10.1097/j.jcrs.0000000000000361
3. Carmona-González D, Castillo-Gómez A, Palomino-Bautista C, et al. Comparison of the accuracy of 11 intraocular lens power calculation formulas. Eur J Ophthalmol 2021; 31(5): 2370–2376.
https://doi.org/10.1177/1120672120962030
4. Hoffer K J, Savini G. Update on IOL power calculation study protocols: the better way to design and report clinical trials. Ophthalmology 2021; 128(11): e115–e120.
https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2020.07.005
5. Hoffer KJ, Aramberri J, Haigis W, et al. Protocols for studies of intraocular lens formula accuracy. Am J Ophthalmol 2015; 160(3): 403–405.
https://doi.org/10.1016/j.ajo.2015.05.029
6. Kane JX, Van Herdeen A, Atik A, et al. Intraocular lens power formula accuracy: comparison of 7 formulas. J Cataract Refract Surg 2016; 42(10): 1490–1500.
https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2016.07.021
7. Retzlaff JA, Sanders DR, Kraff MC. Development of the SRK/T intraocular lens implant power calculation formula. J Cataract Refract Surg 1990; 16(3): 333–340.
https://doi.org/10.1016/s0886-3350(13)80705-5
8. Norrby S. Sources of error in intraocular lens power calculation. J Cataract Refract Surg 2008; 34(3): 368–376.
https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2007.10.031
9. Wendelstein JA, Rothbächer J, Heath M, et al. Riaz KM. Influence and predictive value of optional parameters in new-generation intraocular lens formulas. J Cataract Refract Surg 2023; 49(8): 795–803.
https://doi.org/10.1097/j.jcrs.0000000000001207
10. Melles RB, Holladay JT, Chang WJ. Accuracy of intraocular lens calculation formulas. Ophthalmology 2018; 125(2): 169–178.
https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2017.08.027
11. Taroni L, Hoffer KJ, Lupardi E, et al. Accuracy of new intraocular lens power calculation formulas: A lens thickness study. J Refract Surg 2021; 37(3): 202–206.
https://doi.org/10.3928/1081597X-20210104-01
12. Behndig A, Montan P, Lundström M, et al. Gender differences in biometry prediction error and intra-ocular lens power calculation formula. Acta Ophthalmol 2014; 92(8): 759–763.
https://doi.org/10.1111/aos.12475
13. Kansal V, Schlenker M, Ahmed IIK. Gender does not appear to play a role in biometry prediction error and intra-ocular lens power calculation: In response to: “Gender differences in biometry prediction error and intra-ocular lens power calculation formula” – Behnig et al., 2014 (Acta Ophthalmologica). Acta Ophthalmol 2019; 97(7): e1028–e1030.
https://doi.org/10.1111/aos.14101
14. Tsessler M, Cohen S, Wang L, et al. Evaluating the prediction accuracy of the Hill-RBF 3.0 formula using a heteroscedastic statistical method. J Cataract Refract Surg 2022; 48(1): 37–43.
https://doi.org/10.1097/j.jcrs.0000000000000702
15. Findl O, Hirnschall N, Draschl P, et al. Effect of manual capsulorhexis size and position on intraocular lens tilt, centration, and axial position. J Cataract Refract Surg 2017; 43(7): 902–908.
https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2017.04.037
16. Li S, Hu Y, Guo R, et al. The effect of different shapes of capsulorhexis on postoperative refractive outcomes and the effective lens position of the intraocular lens in cataract surgery. BMC Ophthalmol 2019; 19(1): 59.
https://doi.org/10.1186/s12886-019-1068-3
17. Akaishi M, Teshigawara T, Hata S, et al. Multiple linear regression model for improving accuracy of capsulorhexis size calculation in femtosecond laser-assisted cataract surgery for adults: a retrospective single-center study. BMC Ophthalmol 2023; 23(1): 19.
https://doi.org/10.1186/s12886-023-02776-w
18. Scholtz SK, Schwemm M, Eppig T, et al. Benefits and new features of a modern international internet database „IOLCon” for updated and optimized IOL constants and IOL specifications. Klin Monbl Augenheilkd 2021; 238(9): 996–1003. Epub 2021 Jul 1.
https://doi.org/10.1055/a-1493-5614
18. Trivedi RH, Wilson ME. Prediction error after pediatric cataract surgery with intraocular lens implantation: Contact versus immersion A-scan biometry. J Cataract Refract Surg 2011; 37(3): 501–505.
https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2010.09.023
19. Yu J, Wen D, Zhao J, et al. Eye Vis (Lond). Comprehensive comparisons of ocular biometry: A network-based big data analysis. 2022; 10(1): 1.
https://doi.org/10.1186/s40662-022-00320-3
20. Reitblat O, Barnir M, Qassoom A, et al. Comparison of the Barrett toric calculator using measured and predicted posterior corneal astigmatism and the Kane and Abulafia-Koch calculators. J Cataract Refract Surg 2023; 49(7): 704–710.
https://doi.org/10.1097/j.jcrs.0000000000001178
21. Skrzypecki J, Sanghvi Patel M, Suh LH. Performance of the Barrett Toric Calculator with and without measurements of posterior corneal curvature. Eye (Lond) 2019; 33(11): 1762–1767.
https://doi.org/10.1038/s41433-019-0489-9
22. Yang S, Byun YS, Kim HS, et al. Comparative accuracy of Barrett Toric Calculator with and without posterior corneal astigmatism measurements and the Kane toric formula. Am J Ophthalmol 2021; 231(11): 48–57. Epub 2021 Jun 9.
https://doi.org/10.1016/j.ajo.2021.05.028
23. Reitblat O, Levy A, Megiddo Barnir E, et al. Toric IOL calculation in eyes with high posterior corneal astigmatism. J Refract Surg 2020; 36(12): 820–825.
https://doi.org/10.3928/1081597X-20200930-03
24. He X, Huang AS, Jeng BH. Optimizing the ocular surface prior to cataract surgery. Curr Opin Ophthalmol 2022; 33(1): 9–14.
https://doi.org/10.1097/ICU.0000000000000814
25. Goudie C, Tatham A, Davies R, et al. The effect of the timing of the cessation of contact lens use on the results of biometry. Eye (Lond) 2018; 32(6): 1048–1054. Epub 2018 Feb 2.
https://doi.org/10.1038/s41433-018-0019-1
26. Savini G, Hoffer KJ, Barboni P. Influence of corneal asphericity on the refractive outcome of intraocular lens implantation in cataract surgery. J Cataract Refract Surg 2015; 41(4): 785–789.
https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2014.07.035
27. Wai YZ, Ng QX, Adnan TH, et al. Interocular optical biometry differences as predictors of postoperative cataract surgery refractive outcomes: A retrospective cohort study. Med J Malaysia 2021; 76(6): 884–892. PMID: 34806678.
28. Kansal V, Schlenker M, Ahmed II K. Interocular Axial Length and Corneal Power Differences as Predictors of Postoperative Refractive Outcomes after Cataract Surgery. Ophthalmology 2018; 125(7): 972–981. Epub 2018 Feb 16.
https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2018.01.021
29. Flitcroft DI, He M, Jonas JB, et al. IMI – Defining and classifying myopia. A proposed set of standards for clinical and epidemiologic studies. Invest Ophthalmol Vis Sci 2019; 60(3): M20–M30.
https://doi.org/10.1167/iovs.18-25957
30. Chong EW, Mehta JS. High myopia and cataract surgery. Curr Opin Ophthalmol 2016; 27(1): 45–50. https://doi.org/10.1097/ICU.0000000000000217
31. Ruiz-Medrano J, Montero JA, Flores-Moreno I, et al. Myopic maculopathy: Current status and proposal for a new classification and grading system (ATN). Prog Retin Eye Res 2019; 69: 80–115. Epub 2018 Nov 1.
https://doi.org/10.1016/j.preteyeres.2018.10.005
32. Németh J, Tapasztó B, Aclimandos WA, et al. Update and guidance on management of myopia. European Society of Ophthalmology in cooperation with International Myopia Institute. Eur J Ophthalmol 2021; 31(3): 853–883.
https://doi.org/10.1177/1120672121998960 Epub 2021 Mar 5.
33. Tapasztó B, Németh J, Nagy ZZs. Útmutató a rövidlátóság megelőzésére, jelentkezésének késleltetésére és progressziójának lassítására. Szemészet 2023; 160(3): 90–114.
https://doi.org/10.55342/SZEMHUNGARICA.2023.160.3.90
34. Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology 2016; 123(5): 1036–42. Epub 2016 Feb 11.
https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2016.01.006
35. McCrann S, Loughman J, Butler JS, et al. Smartphone use as a possible risk factor for myopia. Clin Exp Optom 2021; 104(1): 35–41.
https://doi.org/10.1111/cxo.13092
36. Haarman AEG, Enthoven CA, Tideman JWL, et al. The Complication of Myopia: A Review and Meta-analysis. Invest Ophthalmol Vis Sci 2020; 61(4): 49.
https://doi.org/10.1167/iovs.61.4.49
37. Einan-Lifshitz A, Rozenberg A, Wang L, et al. Accuraty and feasibility of axial length measurements by a new optical low-coherence reflectometry-based device in eyes with posterior subcapsular cataract. J Cataract Refract Surg 2017; 43(7): 898–901.
https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2017.04.035
38. Zhang R, Xue J, Zheng M, et al. Progression of myopic maculopathy based on the ATN classification system. Ophthalmologica 2023 Dec 21.
https://doi.org/10.1159/000535881 Online ahead of print.
39. Wang Y, Jiang C, Zhao X, et al. CHANGES IN MYOPIC MACULOPATHY BASED ON ATN CLASSIFICATION SYSTEM: An Optical Coherence Tomography Angiography Study. Retina 2022; 42(4): 679–688.
https://doi.org/10.1097/IAE.0000000000003397
40. Saka N, Ohno-Matsui K, Shimada N, et al. Long-term changes in axial length in adult eyes with pathologic myopia. Am J Ophthalmol 2010; 50(4): 562–568.e1. Epub 2010 Aug 4.
https://doi.org/10.1016/j.ajo.2010.05.009
41. Du R, Xie S, Igarashi-Yokoi T, et al. Continued Increase of Axial Length and Its Risk Factors in Adults With High Myopia. JAMA Ophthalmol 2021; 139(10): 1096–1103.
https://doi.org/10.1001/jamaophthalmol.2021.3303
42. Ha A, Kim CY, Shim SR, et al. Degree of Myopia and Glaucoma Risk: A Dose-Response Meta-analysis. Am J Ophthalmol 2022; 236: 107–119.
https://doi.org/10.1016/j.ajo.2021.10.007 Epub 2021 Oct 11.
43. Sun MT, Tran M, Singh K, Chang R, Wang H, Sun Y. Glaucoma and Myopia: Diagnostic Challenges. Biomolecules 2023; 13(3): 562.
https://doi.org/10.3390/biom13030562
44. Shousha MA, Yoo SH. Cataract surgery after pars plana vitrectomy. Curr Opin Ophthalmol 2010; 21(1): 45–49.
https://doi.org/10.1097/ICU.0b013e32833303bf
45. Vass C, Menapace R, Schmetterer K, et al. Prediction of pseudophakic capsular bag diameter based on biometric variables. J Cataract Refract Surg 1999; 25(10): 1376–81.
https://doi.org/10.1016/s0886-3350(99)00204-7
46. Zhu X, He W, Zhang K, Lu Y. Factors influencing 1-year rotational stability of AcrySof Toric intraocular lenses. Br J Ophthalmol 2016; 100(2): 263–268.
https://doi.org/10.1136/bjophthalmol-2015-306656
47. Ma D, Shen J, Qiu T, et al. Rotational stability of plate-haptic toric intraocular lenses in Asian eyes: risk period for intraocular lens rotation and its influencing factors. J Cataract Refract Surg 2023; 49(3): 253–258.
https://doi.org/10.1097/j.jcrs.0000000000001107
48. Patnaik JL, Kahook MY, Berdahl JP, et al. Association between axial length and toric intraocular lens rotation according to an online toric back-calculator. Int J Ophthalmol 2022; 15(3): 420–425.
https://doi.org/10.18240/ijo.2022.03.08 eCollection 2022.
49. He S, Chen X, Wu X, et al. Early-stage clinical outcomes and rotational stability of TECNIS toric intraocular lens implantation in cataract cases with long axial length. BMJ 2020 May 25; 20(1): 204.
https://doi.org/10.1186/s12886-020-01465-2
50. Guo T, Gao P, Fang L, et al. Efficacy of Toric intraocular lens implantation in eyes with high myopia: A prospective, case-controlled observational study. Exp Ther Med 2018; 15(6): 5288–5294. Epub 2018 Apr 25.
https://doi.org/10.3892/etm.2018.6102.
51. Tataru CP, Dogaroiu AC, Tataru CI, et al. Enhancing rotational stability of toric intraocular lenses using a type 2L Cionni capsular tension ring in patients with high myopia. J Cataract Refract Surg 2019; 45(9): 1219–1221.
https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2019.05.045
52. Jiang HM, Liang K, Tao LM. Comperative evaluation of rotational stability of toric IOLs with four-eyelet vs. two-eyelet capsular tension rings in eyes with high myopia. Int J Ophthalmol 2021; 14(3): 378–382.
https://doi.org/10.18240/ijo.2021.03.07 eCollection 2021.
53. Fedorov SN, Kolinko AI, Kolinko AI. Estimation of optical power of the intraocular lens. Vestn Oftalmol 1967; 80(4): 27–31.
54. Retzlaff J. A new intraocular lens calculation formula. J Am Intraocul Implant Soc 1980; 6(2): 148–152.
https://doi.org/10.1016/s0146–2776(80)80008-5
55. Sanders DR, Kraff MC. Improvement of intraocular lens power calculation using empirical data. J Am Intraocul Implant Soc 1980; 6(3): 263–267.
https://doi.org/10.1016/s0146-2776(80)80075-9
56. Retzlaff J, Sanders DR, Kraff MC. Development of the SRK/T intraocular lens implantation power calculation formula. J Cataract Refract Surg 1990; 16(3): 333–340.
https://doi: 10.1016/s0886-3350(13)80705-5
57. Hoffer KJ. The Hoffer Q formula: a comparison of theoretic and regression formulas. J Cataract Refract Surg 1993; 19(6): 700–712.
https://doi.org/10.1016/s0886-3350(13)80338-0
58. Holladay JT, Prager TC, Chandler TY, et al. A three-part system for refining intraocular lens power calculations. J Cataract Refract Surg 1988; 14(1): 17–24. https://doi.org/10.1016/s0886-3350(88)80059-2
59. Haigis W. The Haigis formula. In: Shammas HJ, ed. Intraocular Lens Power Calculations. Thorofare, NJ, Slack 2004; 41–57.
60. Barrett GD. An improved universal theoretical formula for intraocular lens power prediction. J Cataract Refract Surg 1993; 19(6): 713–720.
https://doi.org/10.1016/s0886-3350(13)80339-2
61. Holladay JT. Standardizing constants for ultrasonic biometry, keratometry, and intraocular lens power calculations. J Cataract Refract Surg 1997; 23(9): 1356–1370.
https://doi.org/10.1016/s0886-3350(97)80115-0
62. Tsang CS, Chong GS, Yiu EP, Ho CK. Intraocular lens power calculation formulas in Chinese eyes with high axial myopia. J Cataract Refract Surg 2003; 29(7): 1358–1364.
https://doi.org/10.1016/s0886-3350(02)01976-4
63. Wang JK, Hu CY, Chang SW. Intraocular lens power calculation using the IOLMaster and various formulas in eyes with long axial length. J Cataract Refract Surg 2008; 34(2): 262–267.
https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2007.10.017
64. Terzi E, Wang L, Kohnen T. Accuracy of modern intraocular lens power calculation formulas in refractive lens exchange for high myopia and high hyperopia. J Cataract Refract Surg 2009; 35(7): 1181–1189.
https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2009.02.026
65. El-Nafees R, Moawad A, Kishk H, et al. Intra-ocular lens power calculation in patients with high axial myopia before cataract surgery. Saudi J Ophthalmol 2010; 24(3): 77–80.
https://doi.org/10.1016/j.sjopt.2010.03.006
66. Ghanem AA, El-Sayed HM. Accuracy of intraocular lens power calculation in high myopia. Oman J Ophthalmol 2010; 3(3): 126–130.
https://doi.org/10.4103/0974-620X.71888
67. Aristodemou P, Knox Cartwright NE, Sparrow JM, et al. Formula choice: Hoffer Q, Holladay 1, or SRK/T and refractive outcomes in 8108 eyes after cataract surgery with biometry by partial coherence interferometry. J Cataract Refract Surg 2011; 37(1): 63–71.
https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2010.07.032
68. Yokoi T, Moriyama M, Hayashi K, et al. Evaluation of refractive error after cataract surgery in highly myopic eyes. Int Ophthalmol 2013; 33(4): 343–348.
https://doi.org/10.1007/s10792-012-9690-6
69. Zhu XJ, He WW, Du Y, et al. Intraocular lens power calculation for high myopic eyes with cataract: comparison of three formulas. Zhonghua Yan Ke Za Zhi 2017; 53(4): 260–265.
https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0412-4081.2017.04.007
70. Razmjoo H, Atarzadeh H, Kargar N, et al. The Comparative Study of Refractive Index Variations between Haigis, Srk/T and Hoffer-Q Formulas Used for Preoperative Biometry Calculation in Patients with the Axial Length >25 mm. Adv Biomed Res 2017 Jul 14; 6: 78. eCollection 2017
https://doi.org/10.4103/2277-9175.210657
71. Voytsekhivskyy OV. Development and Clinical Accuracy of a New Intraocular Lens Power Formula (VRF) Compared to Other Formulas. Am J Ophthalmol 2018; 185(1): 56–67.
https://doi.org/10.1016/j.ajo.2017.10.020
72. Wang Q, Jiang W, Lin T, et al. Accuracy of intraocular lens power calculation formulas in long eyes: a systematic review and meta-analysis. Clinical & experimental ophthalmology 2018; 46(7): 738–49.
73. Gale RP, Saldana M, Johnston RL, et al. Benchmark standards for refractive outcomes after NHS cataract surgery. Eye 2009; 23(1): 149–152.
https://doi.org/10.1038/sj.eye.6702954
74. Zhou D, Sun Z, Deng G. Accuracy of the refractive prediction determined by intraocular lens power calculation formulas in high myopia. Indian J Ophthalmol 2019; 67(4): 484–489.
https://doi.org/10.4103/ijo.IJO_937_18
75. MacLaren RE, Sagoo MS, Restori M, et al. Biometry accuracy using zero- and negative-powered intraocular lenses. J Cataract Refract Surg 2005; 31(2): 280–290.
https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2004.04.054
76. Pomberg ML, Miller KM. Preliminary efficacy and safety of zero diopter lens implantation in highly myopic eyes. Am J Ophthalmol 2005; 139(5): 914–915.
https://doi.org/10.1016/j.ajo.2004.11.031
77. Petermeier K, Gekeler F, Messias A, et al. Intraocular lens power calculation and optimized constants for highly myopic eyes. J Cataract Refract Surgery 2009; 35(9): 1575–81.
https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2009.04.028
78. Wang L, Shirayama M, Ma XJ, et al. Optimizing intraocular lens power calculations in eyes with axial lengths above 25.0 mm. J Cataract Refract Surg 2011; 37(11): 2018–2027.
https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2011.05.042
79. Wang L, Koch DD. Modified axial length adjustment formulas in long eyes. J Cataract Refract Surg 2018; 44(11): 1396–1397.
https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2018.07.049
80. Melles RB, Holladay JT, Chang WJ. Accuracy of Intraocular Lens Calculation Formulas. Ophthalmology 2018; 125(2): 169–78.
https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2017.08.027
81. Wan KH, Lam TCH, Yu MCY, et al. Accuracy and Precision of Intraocular Lens Calculations Using the New Hill-RBF Version 2.0 in Eyes With High Axial Myopia. Am J Ophthalmol 2019 Sep; 205: 66–73.
https://doi.org/10.1016/j.ajo.2019.04.019
82. Bernardes J, Raimundo M, Lobo C, et al. A Comparison of Intraocular Lens Power Calculation Formulas in High Myopia. J Refract Surg 2021; 37(3): 207–211.
https://doi.org/10.3928/1081597X-20201123-01
83. Lin L, Xu M, Mo E, et al. Accuracy of Newer Generation IOL Power Calculation Formulas in Eyes With High Axial Myopia. J Refract Surg 2021; 37(11): 754–758.
https://doi.org/10.3928/1081597X-20210712-08
84. Chen Y, Wei L, He W, et al. Comparison of Kane, Hill-RBF 2.0, Barrett Universal II, and Emmetropia Verifying Optical Formulas in Eyes With Extreme Myopia. J Refract Surg 2021; 37(10): 680–685.
https://doi.org/10.3928/1081597X-20210712-03
85. Guo C, Yin S, Qiu K, et al. Comparison of accuracy of intraocular lens power calculation for eyes with an axial length greater than 29.0 mm. Int Ophthalmol 2022; 42(7): 2029–2038.
https://doi.org/10.1007/s10792-021-02194-1
86. Ma Y, Xiong R, Liu Z, et al. Network Meta-analysis of IOL Power Calculation Formula Accuracy in 1016 Eyes with Long Axial Length. Am J Ophthalmol 2023 Sep 17; S0002–9394(23)00375-6.
https://doi.org/10.1016/j.ajo.2023.09.009
87. Melles RB, Kane JX, Olsen T, et al. Update on Intraocular Lens Calculation Formulas. Ophthalmol 2019; 126(9): 1334–1335.
https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2019.04.011
88. Li H, Ye Z, Luo Y, et al. Comparing the accuracy of the new-generation intraocular lens power calculation formulae in axial myopic eyes: a meta-analysis. Int Ophthalmol 2023; 43(2): 619–633.
https://doi.org/10.1007/s10792-022-02466-4
89. Guo D, He W, Wei L, et al. The Zhu-Lu formula: a machine learning-based intraocular lens power calculation formula for highly myopic eyes. Eye Vis (Lond) 2023 Jun 1; 10(1): 26.
https://doi.org/10.1186/s40662-023-00342-5
90. Mo E, Chen Z, Feng K, et al. Accuracy of Seven Modern Online IOL Formulas in Eyes With Axial Lengths Longer Than 30 mm. J Refract Surg 2023; 39(10): 705–710.
https://doi.org/10.3928/1081597X-20230831-03
91. Miao A, Lin P, Ren S, et al. Influence of Ocular Biometry Parameters on the Predictive Accuracy of IOL Power Formulas in Patients with High Myopia. Ophthalmol Ther 2024; 13(1): 435–448.
https://doi.org/10.1007/s40123-023-00856-0
92. Mo E, Feng K, Li Q, et al. Efficacy of corneal curvature on the accuracy of 8 intraocular lens power calculation formulas in 302 highly myopic eyes. J Cataract Refract Surg 2023; 49(12): 1195–1200.
https://doi.org/10.1097/j.jcrs.0000000000001303
93. Vámosi P, Elekes Á. Szükséges-e rutinszerűen –2,0 D posztoperatív refrakcióra tervezni a nagyfokú myopiás szemeket? Magyar Szemorvostársaság 2023. évi Kongresszusa, Bükfürdő, 2023. június 22–24.
94. Kaye SB, Patterson A. Association between total astigmatism and myopia. J Cataract Refract Surg 1997; 23(10): 1496–1502.
https://doi.org/10.1016/S0886-3350(97)80020-X
95. Pedrotti E, Neri E, Bonacci E, et al. Extended Depth of Focus Versus Monofocal IOLs in Patients With High Myopia: Objective and Subjective Visual Outcomes. J Refract Surg 2022; 38(3): 158–166.
https://doi.org/10.3928/1081597X-20211220-01
96. Bhaskar S, Ying LH, He C, et al. Modern Phacoemulsification and Intraocular Lens Implantation (Refractive Lens Exchange) Is Safe and Effective in Treating High Myopia. Asia Pac J Ophthalmol (Phila) 2016; 5(6): 438–444.
https://doi.org/10.1097/APO.0000000000000241
97. Servet C, Oncel AN, Fatma CY, et al. Phacoemulsification in eyes with cataract and high myopia. Arq Bras Oftalmol 2015; 78(5): 286–289.
https://doi.org/10.5935/0004-2749.20150076
98. Bruno Z, Mohammad S, Stephen T. Phacoemulsification in eyes with extreme axial myopia. J Cataract Refract Surg 2009; 35(2): 335–340.
https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2008.10.044
99. Ken H, Motoaki Y, Hiroshi S, et al. Binocular visual function of myopic pseudophakic monovision. Jpn J Ophthalmol 2018; 62(3): 357–364.
https://doi.org/10.1007/s10384-018-0564-y
100. Greenbaum S. Monovision pseudophakia. J Cataract Refract Surg 2002; 28(8): 1439–1443.
https://doi.org/10.1016/S0886-3350(02)01218-X
101. Finkelman YM, Ng JQ, Barrett GD. Patient satisfaction and visual function after pseudophakic monovision. J Cataract Refract Surg 2009; 35(6): 998–1002.
https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2009.01.035
102. Mahrous A, Ciralsky JB, Lai EC. Revisiting monovision for presbyopia. Curr Opin Ophthalmol 2018; 29(4): 313–317.
https://doi.org/10.1097/ICU.0000000000000487
103. Fuxiang Z, Alan S, Lisa A, et al. Crossed versus conventional pseudophakic monovision: Patient satisfaction, visual function, and spectacle independence. J Cataract Refract Surg 2015; 41(9): 1845–1854.
https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2015.10.013
104. Xun Y, Wan W, Jiang L, et al. Crossed versus conventional pseudophakic monovision for high myopic eyes: a prospective, randomized pilot study. BMC Ophthalmol 2020; 20(1): 447.
https://doi.org/10.1186/s12886-020-01694-5
105. Liekfeld A, Ehmer A, Schrötter U. Visual function and reading speed after bilateral implantation of 2 types of diffractive multifocal intraocular lenses: Add-on versus capsular bag design. J Cataract Refract Surg 2015; 41(10): 2107–14.
https://doi.org/10.1016/j.jcrs.2015.10.055