The first issue of „Szemészet” was published 160 years ago

doi: 10.55342/szemhungarica.2023.160.4.150

Original scientific paper


Summary

The first issue of the Hungarian „Szemészet” (Ophthalmology) was published in the beginning of 1864 as an appendix of the „Orvosi Hetilap”. Ignác Hirschler edited the ophthalmological appendix between 1864 and 1881 later Vilmos Schulek took over the journal between 1881 and 1904, so he served as chief editor longer than 2 decades. Thereafter for longer than 3 decades i.e.: between 1904 and 1935 Emil Grosz lead the journal, until 1927 alone and later Gusztav Horay helped in editorial tasks. During the Ist WW and also during the IInd WW publishing was interrupted for some years. After the IInd WW the publication started again and it is unbroken until today. In 2012 the outfit of the journal was changed, OFTEX accredited continous education column was started and the journal is also published electronically in open access format.

ISSUE: Szemészet 2023; 160. évfolyam, 4. szám, 150–153.

Összefoglaló

1864 elején jelent meg a Szemészet folyóirat első száma az akkori Orvosi Hetilap mellékleteként. Hirschler Ignác 1864 és 1881 között szerkesztette a szemészeti mellékletet, majd Schulek Vilmos vette át a lapot és 1881 és 1904 között, tehát több mint két évtizedig látta el a főszerkesztői teendőket. Ezt követően 1904 és 1935 között, vagyis közel 30 éven keresztül Grósz Emil irányította a folyóiratot, 1927-ig ezt egyedül végezte, majd 1928-tól Hóray Gusztáv segített a szerkesztői feladatok ellátásában. Mind az I., mind a II. világháborúban a kiadás több éven át is szünetelt, a II. világháború után a lap újra indult és töretlenül folytatódik napjainkban is. 2012-ben a folyóirat külső és belső formája átalakult. OFTEX által akkreditált továbbképző rovat indult és open access formában elektronikusan is megjelenik.

Keywords

„Szemészet” journal, 160 years jubilee of publication

Kulcsszavak

Szemészet folyóirat, 160. megjelenési jubileum

1864 elején jelent meg a Szemészet első száma az akkori Orvosi Hetilap mellékleteként. Az Orvosi Hetilap első főszerkesztője Markusovszky Lajos volt, aki 1863-ban szorgalmazni kezdte, hogy a tudományágak prominens képviselői mutassák be saját szakterületük legfontosabb újabb eredményeit a magyar orvoskollégák számára. Hirsch­ler Ignác magáévá tette és felkarolta a gondolatot és így a következő évben, azaz 1864-ben már meg is jelenhetett az Orvosi Hetilap mellékleteként a Szemészet első száma. A mellékletként megjelenő Szemészetet havonta jelentették meg, a közlemények többségét kezdetben maga Hirschler Ignác írta, kezdetben fél, későbbiekben általában 1 ív terjedelemben. Abban az időben rengeteg újdonság történt és került bevezetésre, tehát volt miről írni a lapban, ezért későbbiekben a terjedelem megnövekedett.
Hirschler Ignác 1864 és 1881 között szerkesztette a Szemészetet, majd Schulek Vilmos vette át a lapot és 1881 és 1904 között, tehát több mint két évtizedig látta el a szerkesztői teendőket. Ezt követően 1904 és 1935 között, vagyis közel 30 éven keresztül Grósz Emil irányította a Szemészetet, 1927-ig ezt egyedül végezte, majd 1928-tól Hóray Gusztáv segített neki a szerkesztői feladatok ellátásában. Mind az I., mind a II. világháborúban a kiadás akár több éven át is szünetelt, a háborús körülmények, illetve anyagi okok következtében, aztán a II. világháború után a lap szerkesztése és megjelenése újra indult és töretlenül folytatódik napjainkban is.
Hirschler Ignác a folyóirat alapításakor 1864-ben a következőket írta: „A szemészet az utolsó évtizedben oly nagy előmeneteleket tett, milyeneket ily rövid idő alatt az orvosi tudományok egy szakmája sem mutat fel. A szemészet hirtelen vetette le a gyermeksaruit, s alig történt ez, már gyümölcstermő érettség fényében állott. Csak ritkán találkoznak oly kedvező körülmények, melyek ily csodálatra méltó eredményre képesek”. A lapban mindenről lehetett olvasni, a szemészet külföldi és magyarországi eredményeiről, nemzetközi kongresszusokról, az idegennyelvű szakirodalom (elsősorban német nyelvű) legújabb eredményeit lefordították magyarra. Közben kinevelődött egy új generáció a szemészetben, akik már nemcsak kezelték a szembetegeket, de a tudománnyal is el kezdtek foglalkozni.
Hirschler Ignác 1869-ben elérkezettnek látta az időt, hogy a Szemészet ne csak egy melléklete legyen az Orvosi Hetilapnak, hanem önállósodjék. Ezért a következőket írta: „E melléklet ennélfogva többé nem leend egy embernek műve, hanem a hazai szemészek közös munkatere, melyben mindenikünk lerakva és értékesítve saját tapasztalásait, közös erővel segítendjük elő szakmánk kiképzését (Szemészet 1869, 1. sz. 1.)”. Vidor Zsigmond fordította le Karl Stellwag könyvét és a Szemészetben a következőket írta ebből az alkalomból: „a szemészeti melléklet kilép eddigi állapotából, egyedül most kezdhetvén meg azon rendes működését, mely minden folyóirat feladata, hogy t.i. nem főképpen a már megállapított tényeket, hanem a mindennap felmerülő új nézeteket és vívmányokat állítsa az olvasó elé.” (Szemészet 1869, 1. sz., 2.)
A Szemészet tehát megújult, bővült, eredeti közleményeket közölt, a külföldi jelentősebb eredményeket, könyveket is ismertette, új műtéti eljárásokról tájékoztatott.
Schulek Vilmos hamar bekapcsolódott a Szemészetbe történő publikálásba. Fiatal éveiben, Bécsben dolgozott Arlt professzor mellett, innen küldött közleményeket, majd Kolozsvárott nevezték ki egyetemi tanárnak, végül a pesti egyetem tanszékvezető tanára lett és 1881-ben vette át a Szemészet szerkesztését. Egyik jelmondata volt: „Első sorban a szemészeti tudomány fejlesztése magyar nyelven lévén feladatunk.” Későbbiekben ezt írta: „Szükség van reá, hogy az emberiség tudomány fejlődésében minél több nemzeti egyéniség, tehát a magyar is osztozzék.” Schuleken kívül számos nagy szemészegyéniség is közölt a lapban: Csapodi István (visustábla megalkotója), Feuer Nathaniel (Trachomatörvény elkészítője). Számos új magyar kifejezést alkottak, vagy magyarosítottak. A századfordulóra kialakult a magyar szemészeti szaknyelv. Az 1880-as évektől kezdve megjelentek kezdeti statisztikai elemzések. A vaksági statisztika riasztó volt, 1884-ben Feuer Nathaniel számolt be a Torontál megyében kitört trachomajárványról. Ezt számos újabb, a trachoma súlyosságával foglalkozó közlemény követte, amelyek hatására a kormányzat is belátta a probléma fontosságát és ennek hatására Magyarország megalkotta a világon az első Trachomatörvényt, amely a betegség felszámolását tűzte ki célul.
A trachomajárvány súlyos feladatok elé állította a magyar szemorvos-társadalmat. Újabb és újabb közlemények jelentek meg a Szemészet hasábjain a trachoma tünettanával és hatékony műtéti kezelésével kapcsolatban az 1890-es évek kezdetétől. Például 1890-ben Feuer Nathaniel a „Trachoma útmutató” című könyvét közölték részletekben, majd Grósz Emil közölte a Trachomáról szóló kétrészes tanulmányát. Ezután Ottawa Ignác: Tanulmány a trachomás szemgyulladásról c. írása került közlésre. Későbbiekben Feuer Nathaniel ismét a trachomával kapcsolatosan jelentetett meg egy közleményt: „A trachoma elterjedettsége Magyarországon és az ellene elrendelt hatósági eljárás” címmel. A XX: század első éveiben még mindig a trachoma jelentette az egyik legnagyobb gondot a vaksági statisztikákban. Scholtz Kornél a „Trachoma gyógyításának története” című tanulmányát 1902-ben folytatásokban jelentette meg a Szemészet. A számos figyelemfelhívó tudományos közlemény hatására Grósz Emilt 1903-ban trachomaügyi kormánybiztosnak nevezték ki. Javaslatainak hatására 1904-ben új körrendeletet jelentetett meg a Kormány, amelynek pontos betartását a miniszterelnök rendelte el. A Szemészet a trachoma, mint fertőző betegséggel kapcsolatosan minden tényt, rendeletet és jogszabályt közölt, hogy a szemorvosok tájékozottak lehessenek. Ennek óriási szerepe volt nemcsak a tájékoztatásban, hanem a járvány leküzdésében, illetve megfékezésében is. A Pázmány Péter Egyetemen (ma Semmelweis Egyetem) a Szemklinika épületétől elkülönítve külön épületet kapott a trachomás betegek osztálya, nehogy a fertőzés a klinikán operált és ápolt betegeket is elérje.
Az 1904-es esztendő még egy másik szempontból is kiemelt jelentőséggel bír: abban az évben, a lap második számában jelent meg a felhívás, hogy alakítsák meg a magyar szemészeti egyesületet: „Minden művelt nemzetnek van már szemészeti egyesülete. … elérkezett az ideje, hogy a megkezdett munkát mi is vállvetve egyesülve folytassuk. felkérjük a hazai szemorvosokat, hogy az alakuló értekezletre pünkösd vasárnapján jelenjenek meg a pesti szemklinika tantermében.” A felhívásra megjelent szemorvosok elfogadták a Blaskovics László által előterjesztett alapszabály-tervezetet, amelynek célja a „szemészet tudományos művelése” volt. A beterjesztett alapszabályt a Belügyminisztérium kisebb változtatásokkal elfogadta, így megalakulhatott a Magyar Szemorvosok Egyesülete, amely 1922-ig egyesületként működött, majd 1922-ben az alapszabály módosítása révén Magyar Szemorvostársasággá alakult át. A Szemészet folyóirat felajánlás alapján az Egyesület hivatalos fóruma lett és eljutott az egyesület minden tagjához.
Schulek Vilmos 1904-ben beteg lett. A lap szerkesztését Grósz Emil vette át és egyben a Szemészeti Klinika helyettesi pozícióját is ellátta. Schulek 1905-ben (62 éves korában) halt meg. A Szemészet folyóirat méltatta közel 30 éves oktatói tevékenységét, amely alatt számos szakembert nevelt ki. Schulek 1894-ben alapította meg az „Ungarische Beitrage zur Augenheilkunde” című folyóiratot, amelynek szerepe a magyar szemészet külföldi népszerűsítése, az eredményeinek bemutatása volt. Fontosnak tartotta a magyar nemzeti jelleg megtartását, amellyel kapcsolatban a következőket nyilatkozta: „az irodalmi közléseket, úgy mint minden egyéb termékünket nemzeti zászlónk védelme alatt kell világgá vinni és a közléseknek olyan alakját keresni, melyről a mi nemzeti színünk le nem mosható. Ha mindenki kosmopolita tudományban hinne, ám legyen. De amíg más nemzetek tudományos vívmányaikat a maguk javára íratják, mi kisebbek, nem lehetünk a magunk kárára nagylelkűek, hogy ilyenről lemondjunk”. (Szemészet 1905. 3–4 sz. 230.)
Grósz Emil 1905-ben vette át a budapesti Pázmány Péter Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatását és a Szemészet folyóirat szerkesztését is, utóbbival kapcsolatban a következőket írta: „Minden igyekezetem arra fog irányulni, hogy e folyóirat éppen úgy szolgálja a magyar tudományos irodalom fejlődését, mint a gyakorlóorvos igényeit. Nem mondhatunk le Schulek Vilmos azon törekvéséről, amely a magyar tudományos szakirodalom létesítésére irányult. Másrészt azonban a gyakorlóorvos e folyóirattól joggal megkívánhatja, hogy a mindennapi élet követeléseinek is megfeleljen. A szembetegségek oly sok szállal függnek össze az orvosi tudomány többi ágaival, a látás megmentése oly nagy fontosságú feladat, hogy a gyakorlóorvos ismereteinek ébrentartását, a tudományos haladásnak gyakorlati alkalmazására tanácsot és útmutatást kíván tőlünk. Arra fogok törekedni, hogy a Szemészet e kettős feladatot egymással harmóniában tartsa.”
Grósz Emil „50 év munkában” című életrajzi monográfiájában visszatekintett a Szemészet folyóirat történetére és a következőket írta a Szemészetről: „1905-től 1913-ig a folyóirat fejlődött, erősödött és 1913-ban fennállásának 50. évfordulóján kiadott jubileumi szám 14 ív terjedelemben jelent meg. A világháború alatt a terjedelmet redukálnunk kellett, a forradalmak és az azt követő gazdasági válság alatt meg sem jelent. 1922 óta a Magyar Szemorvostársaság hivatalos közlönye és mintegy annak évkönyve, újból megindult. Munkatársban, tudományos dolgozatokban nem volt hiány, de hiányzott az anyagi erő. A Szemészet mind ritkábban jelent meg. 1935. szeptember 30-án, 70. születésnapom és egyetemi tanárságom 30-ik évfordulója alkalmából dr. Hóray Gusztáv egyetemi rk. tanár, szemklinikai adjunctus szerkesztésében, mint „fasciculus jubilaris” 17 ív terjedelemben, 31 dolgozattal jelent meg. Az ajánlásban tanítványai és barátai a következőket írták: „Grósz professor úrnak egyetemi nyilvános rendes tanárságának 30. évfordulója alkalmából, 70. születése napján mély tiszteletük és szeretetük jeléül.”
A Szemészet folyóirat évtizedekig az Orvosi Hetilap melléklete volt. A nagy gazdasági crisis folytán az Orvosi Hetilap mellékleteit beszüntette. Nagy örömömre szolgált, hogy sikerült a folyóiratot új életre kelteni: a Magyar Szemorvos Társaság igazgatótanácsa és elsősorban annak elnöke, Dr. Ditrói Gábor egyetemi tanár és Dr. Pelláthy Béla egyetemi magántanár főtitkár elfogadták indítványomat, hogy a Társaság a Szemészet kiadását folytassa. 1938 óta évenként két füzetben, Pelláthy Béla és Grósz István szerkesztésében jelenik meg és valóságos reneissance-át éli.
A folyóirat fenntartását fontosnak tartom. Schulek annak idején a következőkép indokolta: „Amint okvetlenül szükséges, hogy a magyar szerzők cikkeiket világnyelven is közöljék, hogy azokat a kritika és békés verseny megcélozza, éppen olyan szükséges a magyar tudományos nemzeti irodalom fenntartása.”
1938-ban Grósz Emil lemondott a szerkesztői tevékenységéről: „Elérkezett az idő, hogy a szerkesztéstől visszalépjek… Megtettem azt, ami kevés tőlem tellett, szívből kívánom, hogy utódaim többet tehessenek.”
A II. világháború alatt a Szemészet hiányosan ugyan megjelent, de terjedelme csökkent, 1941-ben Nónay Tibor és Grósz István lettek a Szemészet szerkesztői. A II. világháború után az egyesületeket, köztük a Magyar Szemorvostársaságot is feloszlatták, majd 1948-ban létrehozták az Orvos- és Egészségügyi Szakszervezetet és Szemész Szakcsoportként ide sorolták a Magyar Szemorvostársaságot is. A lap tehát új politikai rendszerben jelent meg, 1949-ben 4 összevont szám jelent meg egyszerre, Horay Gusztáv és Bíró Imre szerkesztésében. 1951-től a lap kiadása az Egészségügyi Könyv- és Lapkiadó Vállalathoz került, elmaradtak a folyóiratszemlék és a Szemorvostársasági jegyzőkönyvek ismertetése, helyettük magyar, német és orosz nyelvű összefoglaló jelent meg a közlemények elején. 1952-től Nónay Tibor lett a Szemészet főszerkesztője, a felelős szerkesztő Remenár László, a szerkesztő Győrffy István lettek. 1955-ben a folyóiratot a Művelt Nép Tudományos és Ismeretterjesztő Könyvkiadóhoz rendelték, majd 1956-tól a Medicina Egészségügyi Könyvkiadóhoz került. Az ötvenes évek második felétől már külföldi kongresszusokon is részt vehettek magyar szemorvosok, tapasztalataikról a Szemészet hasábjain is beszámolhattak.
A Szemészet 1964-ben ünnepelte 100 éves évfordulóját, ekkor Nónay Tibor főszerkesztő a Köszöntőben a következőket írta: „Kérésünk a szemorvosokhoz, főleg az ifjú szemészgárdához: szorgos, aktív munkával emeljék továbbra is a Szemészet színvonalát, ápolják és szeressék a lapot.” Győrffy István szerkesztő a következőket írta: „Bár ’Szemészet’-ünk sok válságos időt élt meg, mindig újra életre kelt, ami bizonyítéka annak, hogy tudományos életünkben nélkülözhetetlen.”
1966-ban alakult meg a MOTESZ (Magyar Orvostudományi Társaságok Szövetsége), amelynek tagja lett a Magyar Szemorvostársaság is, és 1966-tól az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat lett a Szemészet hivatalos kiadója.
Fontos esemény volt 1972-ben a Tömő utcában elkészült I. sz. Szemészeti Klinika és az Országos Szemészeti Intézet épülete, 1973-tól Radnót Magda lett a Szemészet főszerkesztője, Remenár László pedig a felelős szerkesztő. 1974-től kezdve a Szemészet szebb küllemben és jobb minőségben került kiadásra a nyomdatechnikai fejlődésnek köszönhetően.
1984-ben Dr. Alberth Béla lett a Magyar Szemorvostársaság elnöke és a Szemészet folyóirat főszerkesztője. A folyóirat 1991-ben új külsőt kapott, alakja A/4-es formátumúra változott, a címlapon megjelent a Szemészet mellett az Ophthalmologia Hungarica és a Magyar Szemorvostársaság lapja felirat is. 1994-ben Süveges Ildikó lett az MSZT elnöke, a folyóirat kiadása a Kner Nyomdához került. 1997-ben Budapesten rendezték meg a XI. Európai Szemész Kongresszust, amelyet a Szemészet magyar és angol nyelven köszöntött.
1997 novemberében az MSZT Közgyűlés módosította az alapszabályt, létrehozta a volt, jelenlegi és jövendőbeli elnöki tisztséget. A Szemészet szerkesztőbizottságának elnöke Kovács Bálint egyetemi tanár lett. 1998-tól a lapkiadás a Tudomány kiadóhoz került, a Szemészet megújult. A szerkesztőbizottsági tagok rovatvezetői funkciót is elláttak ezentúl.
A Magyar Szemorvostársaság 2004-ben ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját, ebből az alkalomból Zajácz Magda egyetemi tanár jelentette meg a Társaság történetét. A folyóirat megjelenése rendszeres volt.
2012-ben a folyóirat külső és belső formája is átalakult, a Promenade Kiadó vette át a megjelentetését. A lapban Továbbképző rovat indult, amely pontszerző tevékenységként az Oftex által is akkreditált tanfolyam elvégzésének számít napjainkig is. Hatvani István professzor 2012-ben bekövetkezett halála után a főszerkesztői feladatokat Sziklai Pál professzor vette át. Jelenleg a szerkesztőbizottság elnöke dr. Nagy Zoltán Zsolt egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának igazgatója.
A lap 2022. óta „doi”-azonosítóval rendelkezik, azaz a megjelent közlemények, illetve azok angol nyelvű absztraktjai a külföldi olvasók számára is nyomon követhetőek.
Nem is lehetne méltóbban befejezni a Szemészet kiadásának 160. évfordulóját, mint Nónay Tibor 60 évvel ezelőtti mondatával, aki a 100 éves évforduló alkalmából tartott Köszöntőben a következőket írta: „Kérésünk a szemorvosokhoz, főleg az ifjú szemészgárdához: szorgos, aktív munkával emeljék továbbra is a Szemészet színvonalát, ápolják és szeressék a lapot.”

Nyilatkozat

A szerzők kijelenti, hogy az összefoglaló közleménye megírásával kapcsolatban nem áll fenn vele szemben pénzügyi vagy egyéb lényeges összeütközés, összeférhetetlenségi ok, amely befolyásolhatja a közleményben bemutatott eredményeket, az abból levont következtetéseket vagy azok értelmezését.

Irodalom

1. Grósz E. 50 év munkában 1939. Budapest: Királyi Magyar Egyetemi Nyomda; 1939.
2. Kótyuk E. Adalékok a Szemészet folyóirat százötven éves történetéhez. Orvosi Hetilap 2013; 154(52): 2078. ISSN 0030-6002
https://doi.org/10.1556/oh.2013.ho2472
3. Kótyuk E. A Szemészet című folyóirat 150 éve. Orvostörténeti Közlemények 2014; 60(1–4): 135–157. ISSN 0010-3551